• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
  • +84-(0)24-2220-8811
  • +84-(0)24-2220-8822

Sản phẩm

Sản phẩm

Danh sách Chamber ESPEC

Tủ nhiệt độ (& độ ẩm) / Tủ kiểm tra nhiệt độ theo chu kỳ

Tủ sốc nhiệt

Tủ nhiệt độ

Tủ môi trường và hệ thống đo lường IoT/5G/quang học

Thiết bị liên quan đến pin thứ cấp

Hệ thống đo lường & đánh giá / Thiết bị liên quan đến chất bán dẫn

Dịch vụ khác

Đầu tiên