• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
  • +84-(0)24-2220-8811
  • +84-(0)24-2220-8822

Đơn yêu cầu

Yêu cầu của khách hàng

Thông tin khách hàng

Ngày : 30 / 05 / 2024

Vui lòng điền 1 hoặc 2

1 Yêu cầu cùng loại tủ

(Bảng tên tham khảo)

2 Yêu cầu tủ mới

Nhiệt độ / Độ ẩm và thử nghiệm điều kiện
Nhiệt độ / Độ ẩm
Điều kiện kiểm tra
Kích thước và chi tiết của vật mẫu
Kích thước của tủ (yêu cầu)
Chi tiết về mẫu vật
PO dự kiến và Thời gian lắp đặt
Thời gian dự kiến phát hành PO
Yêu cầu lắp đặt
Đầu tiên