• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
 • 024-7300-7486

Giải pháp tối ưu quản lý vận hành lên đến 100 chamber ESPEC - OnlineCore

Giải pháp tối ưu quản lý vận hành lên đến 100 chamber ESPEC - OnlineCore

2022-06-03Product

Gii pháp ti ưu qun lý vn hành lên đến 100 chamber ESPEC - OnlineCore

Điều khiển, quản lý máy dễ dàng thông qua các trình duyệt web, áp dụng cả với hệ thống mạng nội bộ đáp ứng yêu cầu bảo mật cao.

     1. Giám sát qun lý tp trung s lượng ln máy ESPEC:

 • ESPEC Online core có thể kết nối lên đến 100 máy.
 • Theo dõi trạng thái của tất cả các máy được kết nối ở bất cứ đâu.
 • Có thể tạo sơ đồ hiển thị máy trên màn hình tương đương với sơ đồ máy thực tế để dễ dàng kiểm soát.

  2. Qun lý lch trình s dng máy:

 • Quản lý lịch trình của những máy đã kết nối.
 • Tính năng lọc dữ liệu tối ưu
 • Email tư động gửi khi bắt đầu, kết thúc thử nghiệm

  3. T đng lưu d liu:

 • Định kỳ tự động lưu vào thiết bị dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm, có thể tải dữ liệu xuống từ trình duyệt.
 • Tính năng tự động tạo biểu đồ dễ dàng hình dung dữ liệu

  4. Danh sách chamber kết ni được vi OnlineCore:

Product Name

Model

Temperature (Humidity) Chamber
*Platinous K series, J series

PR, PL, PSL, PDR, PDL, PCR, PWL, PU, PG, PWU

Walk-In Temperature (Humidity)
*H (P Instrumentation), E Series

TBE, TBL, TBR, TBF, TBU, TBUU, EBE, EBL, EBR, EBF, EBU, EBUU

*Free Access Environmental Chamber

PFL, PFU

Environmental Stress Chamber
AR series (*P Instrumentation), N Instrument

ARG, ARL, ARS, ARU, ARSF, ARGF

*Platinous Vibro Series

PVL, PVS, PVU, PVG

Bench-top Type
Temperature (Humidity) chamber

SH, SU-*##1, ##2

Constant Climate Cabinet

LH, LHL, LHU, LU-*##3, ##4

Compact Ultra Low Temperature Chamber
(P Instrumentation)

*MC-711P, 811P, MC-712P, 812P

Faster Temperature (Humidity) Chamber

SMG, SML, SMS, SMU-*2, 21

Rapid-rate Thermal Cycle Chamber

TCC-*150W, 151W

High Accelerated Stress Test System

EHS-##*1(M) (MD), 2(M) (MD)

Thermal Shock Chamber TSA Series

TSA-*##1, ##2, ##3

Thermal Shock Chamber

TSD-*100, 101-W

Compact Thermal Shock

TSE-*11-A, 12-A

Liquid to liquid
Thermal Shock Chamber

TSB-*21, 51, 22,52

*Oven series

PV(H)-212, 222, 232, 332    STPH-102, 202  SPH(H)-102, 202, 302, 402  IPH(H)-202

PH(H)-102, 202, 302, 403    SSPH-102, 202  GPH(H)-102, 202

*Large Volume Temperature Chamber

(H)LKS-3C, 4C

*Clean Oven

PV(H)C-212, 232, 332   PVHC-232MS, 332MS

Stability Test Chamber

CWH

Low Temperature (Humidity) Chamber

CRH-##2

Vacuum Oven

LCV-234, 244

Web Manager

WMA-STD, WMA-TS, WMA-Multi

RS-485 LAN Converter

CONV-L4

Web Support

PN5-L4

ESPEC Online Converter

PN5-CN

Hệ thống điều khiển online lên đến 100 chambers - ESPEC Online core

ESPEC Online Core Catalog

 

Đầu tiên